مستند قاضی و مرگ

مستند «قاضی و مرگ» به زندگی معروف ترین قاضی جنایی ایران می پردازد. قاضی عزیزمحمدی در طول ۴۵ سال قضاوت خود، حدود ۴۵۰۰ نفر را به اعدام محکوم کرده که این رکوردی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است.
این مستند به زندگی فردی و شغلی قاضی عزیزمحمدی می پردازد و چهارسال زندگی وی را دنبال می کند. در دادگاه، در خانه و در کنار اعضای خانواده و نهایتن در دوره بازنشستگی.
مستند «قاضی و مرگ» به جایگاه مرگ در زندگی عزیزمحمدی می پردازد. چرا که مرگ همیشه بخشی از زندگی روزانه عزیزمحمدی بوده، چه وقتی که با احکام قضایی اش، زندگی را از مجرمین می گیرد و چه وقتی که مرگ سراغ نزدیک ترین افراد زندگیش می آید. در دوره بازنشستگی عزیزمحمدی یک بار دیگر در مقابل انتخاب مرگ یا زندگی برای یک فرد قرار می گیرد. در شرایطی که دیگر بر مسند قضاوت قرار ندارد.